fbpx

Betalingsbetingelser hillerød

Handels og betalingsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om QALY, CVR-nummer 43381849 (”Virksomheden”), salg og levering af serviceydelser inden for coaching, samtaler og forløb (både individuelt og i grupper).

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

3.1 Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for ydelsen følger den pris der fremgår af virksomhedens hjemmeside – qaly.dk – på tidspunktet, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordrer, medmindre parterne aftaler andet skriftligt. Alle priser er som udgangspunkt momsfri eller inkl. moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 14 arbejdsdage efter modtaget faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 100 kr. ved hver rykker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt.5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Afmeldelse, udløb af klippekort og aflysning af session

6.1 Afmeldelse inden opstart af gruppeforløb. Ved afmeldelse senest 14 dage før opstart af gruppeforløb refunderes 100%. Sker afmeldelsen indtil 7 dage før kursets opstart refunderes 50% af prisen. Sker afmeldingen senere end 7 dage før opstart refunderes betalingen for deltagelse ikke.

6.2. Stop af forløb. Coaching- eller fysioterapi kan altid stoppes, men betalingen refunderes ikke hvis der er taget hul på et klippekort eller forløb.

6.3. Udløb af klippekort og forløb. Klippekort og forløb kan bruges i halvandet år efter købsdatoen med mindre andet aftales skriftligt.

6.4. Aflysning af session. En session skal aflyses senest dagen inden kl 15. Hvis afbudet kommer senere vil sessionen være tabt.

8. Ansvar

8.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

8.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke overstige det modtagne honorar fra kunden for det pågældende kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

8.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret (ophavsret) til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, tilhører Virksomheden.

9.2 Brugsret. Såfremt kunden ønsker at benytte materialet eksternt overfor eller henvendt til tredjemand, skal kunden indhente godkendelse til dette hos Virksomheden på forhånd.

10 Fortrolighed

10.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

10.2 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt.

10.1 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

11 Konventionalbod

11.1 Overtræder en af parterne bestemmelserne i pkt. 9, angående immaterielle rettigheder, skal den misligholdende part betale en konventionalbod på 50.000 kr. til den forurettede part

12 Gældende lov og værneting

12.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved Retten i Hillerød

Vil du gerne vide mere

Kontakt os i dag